รายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค บ.ศ.1-2 ถึง บ.ศ.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวง ประโยค บ.ศ.1-2 ถึง บ.ศ.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563  ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ วัดบึง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เฉพาะ บศ. 3 เท่านั้นที่สอบ 3 วัน คือ วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังต่อไปนี้
ที่    ชื่อ – สกุล                                อายุ                        วัด            สำนักเรียน               วันที่สอบ          ประโยค

 1. นายมานิตย์ อรรคชาติ                43                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 2. นายบัญญัติ อนนท์จารย์            42                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 3. นางสาวศศิธร จรสายออ            21                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 4. นางสาวกนิษฐา แก่นลา             19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 5. นางสาวกฤติยา พลังนา              19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 6. นางสาวจิรามณี หวังฟังกลาง     18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 7. นางสาวจุไรรัตน์ ต่อพันธ์            19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 8. นางสาวชลธิชา น้องสี                18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 9. นางสาวฐานิดา วิชัยรัมย์            19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 10. นางสาวธนวรรณ มาสำโรง        18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 11. นางสาวธัญญลักษณ์ ฤทธิ์นอก 19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 12. นางสาวนัฏฐณิชา ชื่นนอก         19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 13. นางสาวพนิดา แพนไชยสงค์     19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 14. นางสาวพรสุดา ฉันงูเหลือม       18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 15. นางสาวภาวดี บุญฮวด                19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 16. นางสาวภูริตา มหาชัยกิจ            19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 17. นางสาวยูถิกา หล่าจันทึก           19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 18. นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดจังหรีด     19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 19. นางสาววันทนีย์ หวังหุ้นกลาง     19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 20. นางสาวเวธกา คุ้มสูงเนิน             19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 21. นางสาวศศินิภา จักรสาน              19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 22. นางสาวศุภกาญจน์ สว่างจิตร     19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 23. นางสาวศุภจิรา เรืองกระโทก      19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 24. นางสาวสหัสวรรณ นามสระพันธ์ 19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 25. นางสาวสุพิชฌาย์ ปูนกลาง       18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 26. นางสาวอัจฉรา ชุ่มกิ่ง                19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 27. นายกิตติพงศ์    แพวขุนทด      19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 28. นายณัฐกานต์ แจ้งไพร             18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 29. นายณัฐพงษ์ พิมพาชาติ           18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 30. นายนันทวุฒิ จงท่องกลาง        18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 31. นายปภาวิน ปิยารัมย์                 18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 32. นายพงศกร ปานอ่อง                 18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 33. นายพงศธร จามพฤกษ์             19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 34. นายอนุวัฒน์ สักบุตร                 18                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 35. นายอภิสิทธิ์ ปราจิตต์                19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 36. นายอัศวเดช สินสวัสดิ์               19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 37. นายอัศวเมธ ผายทอง               19                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.1-2
 38. นายโยธิน มาหา                        47                           สะแก      นครราชสีมา          18-20 ก.พ.63        บ.ศ.3
 39. นางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน       21                           สะแก      นครราชสีมา          18-20 ก.พ.63        บ.ศ.3
 40. นายชินวัชร นิลเนตร                  39                           สะแก      นครราชสีมา          18-19 ก.พ.63        บ.ศ.4

Reviews

 • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *