ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาการอ่าน


ครุศาสตร์ราชภัฏโคราช ยกระดับ PISA เร่งพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์นักเรียน หลังพบ20ปีการอ่านมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการประเมินโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for international Student Assessment หรือ PISA) 2018 ซึ่งพบว่า เด็กไทยมีผลการประเมินความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เปลี่ยนแปลง

ภาพ.jpeg

ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ

ภาพ_1.jpeg

ส่วนความฉลาดรู้ด้านการอ่านมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องนั้น คณะครุศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา ขึ้นผศ.ดร.รัฐกรณ์ กล่าว

ภาพ_2.jpeg

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ CTS Model ซึ่งประกอบด้วย เทคนิคการสอนอ่านและเขียนแบบร่วมมือ ซี.ไอ.อาร์.ฃี.(CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition) เทคนิคการสอนเขียนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 3 ขั้นตอน(Three-Step Interview) และเทคนิคการสอนภาษาโดยใช้การสรุปและเปรียบเทียบ(Synnectic Model)

ภาพ_3.jpeg

ทั้ง 3 เทคนิคเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนอีกด้วย

ภาพ_4.jpeg

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา นักศึกษาหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยรวมทั้งคณาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ กว่า 200 คน

โดยกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย การอบรมปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการสะท้อนผล และการวัดและประเมินผลความสามารถด้านการอ่านการเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ประเมินความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของครู และความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ภาพ_5.jpeg

หลังจากนี้ จะมีการเผยแพร่และสร้างเครือข่าย เพื่อขยายผลการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

ภาพ_6.jpeg

ทั้งนี้ ผล PISA ที่ผ่านมาจนล่าสุดปี2018 ความสามารถด้านการอ่านเด็กไทยลดลง จากผลการทอสอบวัด 3 ด้าน วิทย์คณิต และอ่าน ปรากฏว่า 2 ด้านแรกคงที่ และเพิ่มเล็กน้อย แต่การอ่านตลอดระยะเวลา 20 ปีลดลงชัดเจน จึงต้องยกระดับ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการ น่าจะมีการทบทวนในเรื่องนี้เช่นกัน

Cr.คมชัดลึก

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *